เพลง Heaven

อัลบั้ม ESSENTIAL BIGBANG

ศิลปิน BIGBANG

24 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Heaven

Song: Heaven

Artist: BIGBANG

 

ซา รัง เฮ นัน นอล กี ออก เฮ heaven

รา รา รา...

Bigbang

รา รา รา...

Hey T, let's do it bro

Go go go...

24/7 กือ เดน นยอง วอน ฮัน heaven

24/7 กือ เดน นา มัน เอ heaven

24/7 กือ เดน ยอง วอน ฮัน heaven

24/7 heaven (let's go)

 

มา จี มัก กิน จุล รัล รัซ ดอน

ดู บอน ดา ซี อัน อล จุล รัล รัซ ดอน

เน เก จอน ฮยอ ออ อุล รี จี อัน ฮัซ ดอน ซา รัง อี

ออ นือ มู ดอ อุน นยอ รึด นัล ดา กา วัซ จโย

กี ดา รี โก กี ดา รี ดอน นา เอ บัน จก

ฮัน ซัง นอล กุม กวอซ จโย

 

นอน เน มา อึม เอ อัน ซิก ชอ

 

โบ โก โต โบ โก จู โก โต จู โก มัน ซิพ จโย

นัน ซอล เร อิม เม มก มัล รา

เว เน ซา รัง อึน ดา โก มัง กา

ตึซ เด โร เดว จี อัน ฮา ซก มัน ทา

อัล ดา กา โด โม รือ เกซ ดา

 

กือ เร โด นอ มัน ทึม มึน นฮ ชี โก ซิพ จี กา

นุน อัพ เพ ซอ มอล รอ จี โก ซิพ จี กา

อัน ฮา you are the one in my life

กือ เดน ชอน กก โบ ดา อา รึม ดับ ดา

 

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึล โบ รือ เน

นอ รึลก ี ออก เฮ นอ รึลกี ดา รี เน

กือ เด เอ มัล ฮัน มา ดี

ซา รัง ฮัน ดา นึน กือ ฮัน มา ดี

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึลกี ออก เฮ

 

กี ปึม ซึล พึม นุน มุล ฮา นึล บยอล กือ รี โก ชอน กก

 

เน โม ดึน เซง ฮวาล ซก เก กือ เด กา ซุม มึล ซวอ โก

นา อึย จอน ฮวา กี เอน

ออ นือ เซ นอ เอ อี รึม มัน โบ อี โก

 

ฮา รู เอ โด โก มยอช บอน ซิก นอ เอ กือ ซน นึล บุท จับ โก

อิบ มัจ ชู มยอน เซ ซัง อึล ดา กา ชิน กี บุน นี ยา

 

oh baby เม อิล ดึล รอ กา นึน มี นี ฮม พี

ดัล ทม ฮัน ฮยาง กี

oh baby เน ซา รัง อึล จอน ฮา กี เอ นึน

จับ บึน มุน จี เม เว จี

 

ซา รัม ดึล รี นล รยอ เด ฮา รู เวน จง อิล เฮง บก เฮ

oh baby โย จึม ชัม ซัล มัน เฮ

becuz of you

 

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึล โบ รือ เน

นอ รึลก ี ออก เฮ นอ รึลกี ดา รี เน

กือ เด อึย มัล ฮัน มา ดี

ซา รัง ฮัน ดา นึน กือ ฮัน มา ดี

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึลกี ออก เฮ

 

ฮา รุ ฮา รุ กา ดู รยอบ ชี มัน

เน กา โต ตอ นา กัล กา บวา

เน เก ซา ฮึย มี เฮ จิล กา บวา

นอ มู กัม ซา เฮ นอ มู ซา รัง เฮ

เน มัม มึย ชอน กก มุน นึย ดัน ฮัน ซา รัม มา

 

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึล โบ รือ เน

นอ รึลก ี ออก เฮ นอ รึลก ี ดา รี เน

กือ เด อึย มัล ฮัน มา ดี

ซา รัง ฮัน ดา นึน กือ ฮัน มา ดี

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึลกี ออก เฮ

 

นอ รึล ซา รัง เฮ นอ รึลก ี ออก เฮ

 

24/7 MY heaven

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***