ส้วมสาธารณะแบบไหนที่เรียกได้ว่า "ปลอดภัย"

ส้วมสาธารณะแบบไหนที่เรียกได้ว่า "ปลอดภัย"
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ส้วมสาธารณะ คือสถานที่บริการความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางแวะเวียนมาเที่ยวกัน ฉะนั้นส้วมสาธารณะที่ดีจะต้องมีมาตรฐาน ตามหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ เพื่อความถูกต้องตามสุขลักษณะและเพื่ออนามัยที่ดีต่อผู้เข้าใช้งาน

มาตรฐานของส้วมสาธารณะ ประกอบไปด้วย 3 สิ่งคือ ความสะอาด เพียงพอ และความปลอดภัย โดยความสะอาด หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล มีการกักเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งแต่กระดาษชำระ สบู่ล้างมือ เป็นต้น และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ

ด้านความเพียงพอ หมายถึง ต้องมีห้องส้วมที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการแบ่งแยกส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่น ต้องมีราวจับคอยพยุง เป็นต้น และส้วมต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอในเวลาที่เปิดให้บริการ ส่วนความปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น  สถานที่ตั้งส้วมนั้นต้องไม่อยู่ในที่ลับตาคน มีแสงสว่างเพียงพอ และห้องส้วมควรแยกเป็นเพศชาย เพศหญิง

 

ส้วมสาธารณะแบบไหนที่เรียกได้ว่า "สะอาด"

สภาพภายในห้องส้วม ไม่มีคราบสกปรก และอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้ หากเป็นส้วมหลุมและต้องใช้น้ำราดในโถส้วม อ่างน้ำนั้นต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย ขันตักน้ำต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่สกปรก กระดาษชำระมีเพียงพอต่อการใช้งาน สายฉีดน้ำชำระอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก ไม่มีคราบสกปรกและใช้งานได้ มีสบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ มีถังขยะตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง มีฝาปิดและไม่รั่วซึม ภายในห้องส้วมระบายอากาศได้ดี และไม่มีกลิ่นเหม็น ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังกักเก็บต้องไม่ชำรุด

 

ส้วมสาธารณะแบบไหนที่เรียกได้ว่า "เพียงพอ" ต่อผู้ใช้บริการ

มีการแบ่งห้องส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปต้องมีเพียงพอต่อความต้องการเข้าใช้บริการจริง ๆ ด้วย ที่สำคัญส้วมสาธารณะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

 

ส้วมสาธารณะแบบไหนที่เรียกได้ว่า "ปลอดภัย"

บริเวณที่ตั้งส้วมไม่อยู่ในที่ลับตาคนและเปลี่ยว มีแสงสว่างที่เพียงพอ มองเห็นได้รอบบริเวณ แบ่งแยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิงชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์บอก ประตูที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านในต้องอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้ สำหรับห้องส้วมที่ดีคือพื้นต้องแห้งด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลื่นหรือหกล้ม