ขนส่งฯ คุมเข้มงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศรับมือโควิด-19

ขนส่งฯ คุมเข้มงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศรับมือโควิด-19
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     ขนส่งฯ ขยายมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ส่วนบริการด้านทะเบียนและภาษีในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดให้บริการเฉพาะเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax และทางออนไลน์เท่านั้น

     กรมการขนส่งทางบกขยายมาตรการคุมเข้มตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 30) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • กาญจนบุรี
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ตาก
 • นครปฐม
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • นราธิวาส
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • ปัตตานี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ยะลา
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สงขลา
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

     โดยกรมการขนส่งฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้

ด้านใบขับขี่

     งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกกรณี จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น พร้อมทั้งประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สามารถแสดงใบขับขี่ที่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

     ส่วนเอกสารประกอบการขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านอบรมและทดสอบ,​ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 90 วัน และผลการผ่านอบรม e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้านทะเบียนรถ

     ส่วนงานด้านทะเบียนรถ มีประกาศงดให้บริการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับการดำเนินการทางทะเบียนในช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ, แจ้งย้ายรถ, แจ้งยกเลิกใช้รถ ฯลฯ สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด

     นอกจากนี้ การชำระภาษีรถประจำปีในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดให้บริการเฉพาะเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือชำระผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax รวมถึงชำระที่ทำการไปรษณีย์อีกหนึ่งช่องทาง

     ส่วนเขตจังหวัดอื่นยังเปิดให้บริการด้านทะเบียนรถและการชำระภาษีรถประจำปีตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 dlt

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ขนส่ง

กำลังโหลดข้อมูล