ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

“ขั้นตอนยื่นภาษี” ทางออนไลน์ ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

“ขั้นตอนยื่นภาษี” ทางออนไลน์ ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง มาดูกัน!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ถึงเวลายื่นภาษี 2564 หลายคนเตรียมที่จะ "ยื่นภาษี" แสดงรายการขั้นตอนยื่นภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2563 ซึ่งผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีสามารถเลือกใช้วิธียื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้ ส่วนจะมี ขั้นตอนยื่นภาษีผ่านออนไลน์ ด้วยตัวเองนั้นง่ายมาก ไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง

ขั้นตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่

  • แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ
  • แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษี 2564 มีอะไรบ้าง?

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
  2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ
  3. เอกสารประกอบการลดหย่อยภาษีที่ เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564 ผ่านออนไลน์ด้วยตนเองนั้น มี 10 ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th

2. เลือก ภ.ง.ด.90/91 (ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัว)

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มาที่หน้าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 โดยมีข้อมูลที่เคยกรอกไว้ตอนลงทะเบียนปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราให้ละเอียดเรียบร้อย หากข้อมูลถูกต้องให้กดทำรายการต่อไป

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

4. เลือกสถานะจัดการชีวิต

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์

5. เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

  • หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัส
  • ส่วนเงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน นั้น มีให้เลือกทั้ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • เมื่อเลือกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดทำรายการต่อไป

6. กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่างๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) กรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

7. บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามีมากรอกใส่ทั้งหมด

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

8. ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์

9. หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

10. กดยืนยันการจ่ายเงิน หรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

ขั้นตอนยื่นภาษี 2564

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook