ประกันสังคมเผย ปี 60 กำไรจากการลงทุน 58,000 ล้านบาท

ประกันสังคมเผย ปี 60 กำไรจากการลงทุน 58,000 ล้านบาท

ประกันสังคมเผย ปี 60 กำไรจากการลงทุน 58,000 ล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า การลงทุนของกองทุนประกันสังคมในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลตอบแทนที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สปส.มีเงินลงทุนจำนวน 1,762,095 ล้านบาท (1.76 ล้านล้านบาท) ประกอบด้วย เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้างและรัฐบาล จำนวน 1.24 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 524,347 ล้านบาท มีการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 78 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 22

นอกจากนี้ ยังกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มเติมจากร้อยละ 3 ในช่วงต้นปี เป็นร้อยละ 9 ในช่วงปลายปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม

โดยในปี 2560 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 5.8 หมื่นล้านบาท โดยคำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ร้อยละ 5.07 และมีผลตอบแทนตามมูลค่าตลาด เท่ากับร้อยละ 6.01 สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่งมีอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 1.37

[เกษียณแล้วได้เงินจากประกันสังคมเท่าไหร่?]

การที่สำนักงานประกันสังคมจะนำเงินสมทบไปลงทุนนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์กำกับไว้อย่างรัดกุม โดยอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่ง สปส.จะลงทุนในหลักทรัพย์ใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอิสระร่วมให้คำแนะนำ และในขั้นตอนจัดทำงบดุลและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ยังต้องถูกตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อีกทางหนึ่ง