ทำไม? คนไทยถึงเสียชีวิตจากมะเร็ง มากเป็นอันดับ 1

ทำไม? คนไทยถึงเสียชีวิตจากมะเร็ง มากเป็นอันดับ 1
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตดับหนึ่งของคนไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คนต่อปี แนะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย ไม่เครียด พักผ่อน ให้เพียงพอ ออกกาลังกายสมํ่าเสมอ ช่วยลดเสี่ยงโรคได้

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลทําให้เซลล์เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ว ในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้ เกิดอยูในอวัยวะใด ก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยจาก สถิติพบว่า โรคมะเร็งเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่า คนไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสําคัญ ที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง ที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิดและปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติ ทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกนและภาวะทุพโภชนา เป็นต้น

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งถึงแม้จะเป็นโรคร้าย แต่เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ด้วยการเลือกทานอาหารมีประโยชน์ หลากหลาย ผักผลไม้ ตรวจร่างกายเป็นประจํา ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลานํ้าจืดดิบ หลีกเลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ หากมีความจําเป็นต้องสัมผัส สารพิษหรือสารเคมีควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป ควรลดความเครียด พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมนํ้าหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด และควรตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สามารถตรวจได้แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้