ปอดอักเสบหรือปอดบวม

ปอดอักเสบหรือปอดบวม
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

ปอดอักเสบหรือปอดบวม

ปอดเป็นอวัยวะสำคัญของระบบการหายใจ อยู่ภายในทรวงอกทั้ง 2 ข้าง มีลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ เมื่อเราหายใจเข้าไปอากาศจะผ่านจมูก ลำคอ หลอดลมใหญ่ จากหลอดลมใหญ่ไปหลอดลมเล็กแตกแขนงสู่หลอดลมฝอยและถุงลมเล็กๆ ซึ่งกระจายทั่วไปในปอด ภายในถุงลมเล็กๆจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างเส้นเลือดกับถุงลมในปอดโดยผ่านผนังบางๆ ในปอด โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม คือ โรคที่มีการอักเสบของเนื้อปอดส่วนปลายสุดหรือการอักเสบของถุงลมเล็กๆ ทำให้การแลกเปลี่ยนอากาศภายในถุงลมไม่ดี โรคนี้เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

สาเหตุของโรคปอดอักเสบ

1. ปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจในขณะที่ร่างกายอ่อนแอ
2. ปอดอักเสบเกิดจาก

ส่วนการถูกแดด ถูกลม ถูกฝน เป็นเพียงสิ่งส่งเสริมให้ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้อได้ง่ายเท่านั้นไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคปอดอักเสบ

อาการ
1. จะมีไข้สูงตลอดเวลา เนื่องจากการอักเสบของถุงลมในปอด
2. ไอ เสมหะเหนียวข้นและอาจมีเลือดปน เนื่องจากมีการคั่งของน้ำในปอด
3. หอบ เนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจึงทำให้หายใจเร็วขึ้น

โรคแทรกซ้อน ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเกิด
1. หนองในช่องปอด
2. ฝีในปอด
3. โลหิตเป็นพิษ
4. หลอดลมส่วนปลายโป่งพอง

การติดต่อ ติดต่อโดยทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม รดกัน

การรักษา
1. ในรายที่เริ่มเป็นไม่หอบมาก ให้ดื่มน้ำมากๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว เมื่อมีไข้สูง ให้ยาลดไข้ ถ้ามีไข้ ไอหอบ ควรพบแพทย์
2. แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการอักเสบของปอด อาจให้ยากินหรือยาฉีดซึ่งต้องได้รับยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
3. แพทย์อาจให้ออกซิเจนเมื่อผู้ป่วยมีอาการหอบมาก
4. แพทย์อาจพิจารณาให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้

การป้องกัน
1. ไม่อยู่ใกล้ผู้ที่เป็นหวัดหรือเป็นโรคปอดบวม
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
3. พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง
4. ให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ ไม่ถูกอากาศเย็น ตากฝน หรือสูดอากาศที่มีเชื้อโรค ฝุ่นละอองเข้าปอด
5. อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี แสงส่องถึง

เอกสารอ้างอิง

วิสิษฎ์ อุดมพาณิชย์. (2543). แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคปอดบวม. ใน สุมาลี เกียรติบุญศรี (บรรณาธิการ).รุเวชช์ (หน้า 45-59). กรุงเทพมหานคร : ที.พี. พริ้นท์.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2544). ตำราการตรวจโรคทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
สราญจิตต์ กาญจนาภา. (2536). ปอดอักเสบ. งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. แผ่นพับ.

หน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดทำโดยหน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ โทร. 0-2201-2520-1


ขอบคุณข้อมูล จาก http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/main/?q=node/73