สธ. แจง เข็มสาม "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" กระตุ้นป้องกันโควิด-19 ฉีดได้เมื่อไร

สธ. แจง เข็มสาม "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" กระตุ้นป้องกันโควิด-19 ฉีดได้เมื่อไร

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม จะตามด้วยโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ก็ได้ ห่างกัน "อย่างน้อย 6 เดือน" แต่ก็เปิดโอกาสให้ฉีดโมเดอร์นาเร็วกว่า 6 เดือนได้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุข จึงมีมติให้คําแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคําแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนําให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจํากัด
 2. ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้
 3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม
 • ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่างประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
 1. การให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ
 • กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
 • กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1-2 เข็ม และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ให้รับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-5 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุด ที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์ หรือให้รับวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1-2 เข็ม และวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-5 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม และวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม สามารถ เดินทางไปต่างประเทศได้
 1. การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

 • ให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัทโมเดอร์นา

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 • ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนซิโนแวค และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
 • ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
 • ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
 • ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

 • กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย วัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะห่างประมาณ 5 เดือน หลังเข็มที่ 2 เช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน 5 เดือน หลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

เฟซบุ๊กเพจ ภูมิแพ้แก้ได้ Allergic march แสดงความคิดเห็นว่า “จากข้อมูลประเทศอังกฤษ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หากฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มมานานเกิน 3 เดือนแล้ว ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ (symptomatic) จะลดลงเหลือ 50% ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกัน และถ้าหากนานไปถึง 5 เดือนแล้วประสิทธิภาพป้องกันแทบไม่เหลือ

ดังนั้นอาจฉีดเข็มกระตุ้นได้เร็วสุด "อย่างน้อย 3 เดือน" และควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเพื่อขอความเห็นก่อน