เพิ่มสิทธิ ! รักษา 20 โรคมะเร็งฟรีผ่านประกันสังคม

เพิ่มสิทธิ ! รักษา 20 โรคมะเร็งฟรีผ่านประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเติมสิทธิให้กับผู้ประกันตนในการใช้เข้ารับการรักษากรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิดโดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ดังนี้

 1. โรคมะเร็งเต้านม
 2. โรคมะเร็งปากมดลูก
 3. โรคมะเร็งรังไข่
 4. โรคมะเร็งมดลูก
 5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
 6. โรคมะเร็งปอด
 7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ตรง
 8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 9. โรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี
 10. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 11. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 12. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 13. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่
 14. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่
 15. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 16. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)
 17. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 18. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่
 19. โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่
 20. โรคมะเร็งเด็ก

กรณีการรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิด ตามที่กำหนดที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และ/หรือเคมีบำบัด และ/หรือ รังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 ต่อราย ต่อปี

นอกจากนี้ กรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 20 ชนิดที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่มีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และ/หรือเคมีบำบัด และ/หรือ รังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 ต่อราย ต่อปีด้วยเช่นกัน