3 สาเหตุที่ทำให้คนไทย “เสียชีวิต” มากที่สุด

3 สาเหตุที่ทำให้คนไทย “เสียชีวิต” มากที่สุด

3 สาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด เปิดเผยจากรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากร พ.ศ. 2557 ที่ทำการศึกษา 14 ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของคนไทย พบสาเหตุหลักของการเจ็บป่วย และตายก่อนวัยอันควร ในเพศชาย ได้แก่ การดื่มสุราและสูบบุหรี่ ส่วนเพศหญิง คือ การมีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและภาวะความดันโลหิตสูง

 

นอกจากนี้ยังสรุปออกมาเป็น 3 สาเหตุที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ดังนี้

  1. สูบบุหรี่

    บุหรี่ยังคงเป็นต้นเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในคนไทย ครึ่งหนึ่งของคนสูบบุหรี่จะเสียชีวิตจากบุหรี่ ปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน และในแต่ละปีคนไทยตายจากบุหรี่ปีละ 55,000 คน ซึ่งเฉลี่ยจะตายก่อนวัยอันสมควรคนละ 18 ปี

  2. ดื่มแอลกอฮอล์

    การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้คนไทยป่วยและตายก่อนวัยอันควร และยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางร่างกาย และทรัพย์สิน รวมถึงเสียชีวิตจากอุบัตเหตุต่างๆ

  3. โรคไม่ติดต่อ

    โรคไม่ติดต่อที่คนไทยเป็นมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง โดยนพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อันตรายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทำคนไทยตายมากกว่าโรคติดต่อถึง 3 เท่า และยังสร้างความพิการ คุณภาพชีวิตตกต่ำ เป็นต้นเหตุความยากจนและความรุนแรงในสังคม


โรคไม่ติดต่อเรื้อรังป้องกันได้ถึง 70% และส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ทำอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบ เหล้าเบียร์ อาหารที่มีส่วนผสมในระดับอันตรายจากเกลือโซเดียม น้ำตาล ไขมัน และการไม่มีพื้นที่เชิงบวกที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย

ทางแก้ไขคือ งดการสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการทานไขมันจากสัตว์ แป้ง และน้ำตาลให้น้อยลง ทานผักผลไม้ และธัญพืชให้มากขึ้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เท่านี้ก็จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อย่างแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ บุหรี่