Social Skills Day Camp เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

Social Skills Day Camp เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จากสถานการณ์จำลอง การสวมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play) โดยนักจิตวิทยาคลินิก

รูปแบบการอบรม

เป็นการฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 คน

เหมาะกับใคร?

กลุ่มที่ เด็กอายุ 7 – 9 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.1 – ป.3)

กลุ่มที่ เด็กอายุ 10 – 12 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.4 – ป.6)

** ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์และนักจิตวิทยาก่อน เพื่อดูความพร้อมและระดับพัฒนาการของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม

ครอบคลุมทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น

  • ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การกล่าวทักทาย การสนทนา
  • การเข้าหาเพื่อน การรอคอย
  • การรักษาสิทธิตนเอง (assertiveness)
  • การับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์
  • การเป็นผู้ให้และผู้รับ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

วิทยากรโดย ดร. กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1  เด็กอายุ 7 – 9 ปี วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 9:00-12:00 น. วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

กลุ่มที่ 2  เด็กอายุ 10 – 12 ปี วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 13:30-16:30 น. วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

ณ ห้องประชุมมนารมย์ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา (อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เยื้องกรมอุตุนิยมวิทยา)   

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.manarom.com/seminar2018/social_skill.html   

หรือโทร.สอบถามได้ที่ 02-725-9595 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 19,000 บาท  

สำรองที่นั่ง  http://www.manarom.com/seminar2018/register.php?course=ch-2018-08

 

[Advertorial]