สมศ.ชวนสถานศึกษาฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564

สมศ.ชวนสถานศึกษาฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564

NIA เปิด 3 สส สมศ.ชวนสถานศึกษาฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564 ผ่านออนไลน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จัด ”โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาต่อแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยขอเชิญชวนให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดรับชมวีดีทัศน์การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง เฟซบุ๊ก www.facebook.com/onesqa หรือดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์COVID-19 เพิ่มเติมได้ที่ https://form.gle/BS497QdfkgYz1Aoc6 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเว็บไซต์ www.onesqa.or.th