จดทะเบียนรถป้ายแดงเสร็จใน 1 วัน แต่เอกสารต้องครบ

จดทะเบียนรถป้ายแดงเสร็จใน 1 วัน แต่เอกสารต้องครบ

     กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถใหม่ป้ายแดง สามารถจดทะเบียนรถใหม่เสร็จภายในวันเดียว เพียงเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง

     หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกเริ่มบังคับใช้มาตรการกวดขันการใช้ป้ายแดงอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดยกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่อปัญหาอาชญากรรม โดยเจ้าของรถจะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว

     โดยกระบวนการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งเจ้าของรถต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ, หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต, สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่าซื้อ, ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถ

     เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีเพื่อนำไปติดที่รถทันที