ทำเนียบนางสาวไทย ยุคบุกเบิก จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบนางสาวไทย ยุคบุกเบิก จนถึงปัจจุบัน
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

การประกวดนางสาวไทย เป็นการประกวดความงามรายการแรกของประเทศไทย ในยุคแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาจึงเป็นการคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ และในปัจจุบัน นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก


การประกวดนางสาวไทย จัดครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยใช้ชื่อว่า "นางสาวสยาม"

ในยุคที่ 1 จัดการประกวดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ประเทศไทยมี ผู้ได้รับเลือกเป็น "นางสาวสยาม" จำนวน 5 คน และ "นางสาวไทย" จำนวน 2 คน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ว่าด้วยนามของประเทศ พ.ศ. 2482 กำหนดเรียกนามของประเทศว่าประเทศไทย ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้คำว่า "สยาม" ให้ใช้คำว่า "ไทย" แทน ดังนั้น การประกวด "นางสาวสยาม" จึงเปลี่ยนมาใช้การประกวด "นางสาวไทย" นับตั้งแต่ พ.ศ. 2482


นับจากปี พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2550 ประเทศไทยจัดประกวดนางสาวไทยมาแล้ว 43 ครั้ง โดยมีผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม 5 คน , ตำแหน่งรองนางสาวสยาม 4 คน , ตำแหน่งนางสาวไทย 38 คน และ ตำแหน่งรองนางสาวไทย 128 คน โดยนางสาวไทยที่เคยเป็นนางงามจักรวาล มี 2 ท่าน ได้แก่ อาภัสรา หงสกุล และ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก

 

ทำเนียบนางสาวไทยตั้งแต่ปี 2477- ปัจจุบัน

 

นางสาวสยาม ๒๔๗๗ - นางสาวกันยา เทียนสว่าง หิรัญพฤกษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๗๘ - นางสาววณี เลาหเกียรติ สมประสงค์
นางสาวสยาม ๒๔๗๙ - นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์ ฉายะวรรณ

 


นางสาวสยาม ๒๔๘๐ - นางสาวมยุรี วิชัยวัฒนะ เจริญศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๘๑ - นางสาวพิศมัย โชติวุฒิ ตันเต็มทรัพย์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวไทย ๒๔๘๒ - นางสาวเรียม เพศยนาวิน พัตรา (เสียชีวิตแล้ว)

 

 

นางสาวไทย ๒๔๘๓ - สว่างจิตต์ คฤหานนท์ หงสกุล
นางสาวไทย ๒๔๙๑ - นางสาวลัดดา สุวรรณสุภา พุกประยูร
นางสาวไทย ๒๔๙๓ - นางสาวอัมพร บุรารักษ์ พัฒนานันท์

 

 


นางสาวไทย ๒๔๙๔ - นางสาวอุษณีษ์ ทองเนื้อดี ดิศกุล ณ อยุธยา
นางสาวไทย ๒๔๙๕ - นางสาวประชิตร์ ทองอุไร
นางสาวไทย ๒๔๙๖ - นางสาวอนงค์ อัชชวัฒนา นาคะเกศ (เสียชีวิตแล้ว)

 

 


นางสาวไทย ๒๔๙๗ - นางสาวสุชีรา ศรีสมบูรณ์
นางสาวไทย ๒๕๐๗ - อาภัสรา หงสกุล
นางสาวไทย ๒๕๐๘ - จีรนันทน์ เศวตนันทน์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๐๙ - ประภัสสร พานิชกุล
นางสาวไทย ๒๕๑๐ - อภันตรี ประยุทธเสนีย์
นางสาวไทย ๒๕๑๑ - แสงเดือน แม้นวงศ์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๑๒ - วารุณี แสงศิรินาวิน
นางสาวไทย ๒๕๑๔ - นิภาภัทร สุดศิริ
นางสาวไทย ๒๕๑๕ - กนกอร บุญมา

 

 


นางสาวไทย ๒๕๒๗ - สาวินี ปะการะนัง
นางสาวไทย ๒๕๒๘ - ธารทิพย์ พงษ์สุข
นางสาวไทย ๒๕๒๙ - ทวีพร คลังพลอย

 

 


นางสาวไทย ๒๕๓๐ - ชุติมา นัยนา
นางสาวไทย ๒๕๓๑ - ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
นางสาวไทย ๒๕๓๒ - ยลดา รองหานาม

 

 


นางสาวไทย ๒๕๓๓ - ภัสราภรณ์ ชัยมงคล
นางสาวไทย ๒๕๓๔ - จิระประภา เศวตนันทน์ บัณฑุวงศ์
นางสาวไทย ๒๕๓๕ - อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ อาวะกุล

 

 


นางสาวไทย ๒๕๓๖ - ฉัตฑริกา อุบลศิริ
นางสาวไทย ๒๕๓๗ - อารียา ชุมสาย สิริโสดา
นางสาวไทย ๒๕๓๘ - ภาวดี วิเชียรรัตน์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๔๐ - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
นางสาวไทย ๒๕๕๑ - ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ
นางสาวไทย ๒๕๕๒ - อภิสมัย ศรีรังสรรค์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๔๓ - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
นางสาวไทย ๒๕๔๔ - สุจิรา อรุณพิพัฒน์
นางสาวไทย ๒๕๔๕ - ปฏิพร สุทธิพงศ์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๔๖ - ชาลิสา บุญครองทรัพย์
นางสาวไทย ๒๕๔๗ - สิรินทร์ยา สัตยาศัย
นางสาวไทย ๒๕๔๙ - ลลนา ก้องธรนินทร์

 

 


นางสาวไทย ๒๕๕๐ - อังคณา ตรีรัตนาทิพย์
นางสาวไทย ๒๕๕๑ - พรรณประภา ยงค์ตระกูล
นางสาวไทย ๒๕๕๒ - อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลประกอบ : http://th.wikipedia.org/

 

 


สาวงามคนใดที่สวยมั่นใจ  อยากมีรายชื่อติิดอยู่ในทำเนียบนางสาวไทยปีต่อไป  รีบสมัครด่วน  ตำแหน่ง นางสาวไทย 2553 รอคุณอยู่ คลิก!