ไขข้อข้องใจค่าขยะ ไม่รวมในค่าส่วนกลาง พร้อมอัปเดตค่าขยะใหม่

ไขข้อข้องใจค่าขยะ ไม่รวมในค่าส่วนกลาง พร้อมอัปเดตค่าขยะใหม่

ไขข้อข้องใจค่าขยะ ไม่รวมในค่าส่วนกลาง พร้อมอัปเดตค่าขยะใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ขยะในแต่ละวัน แต่ละเดือนมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดเก็บนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าที่เขต หรือ อบต. จังหวัด แต่หลายคนอาจมีคำถามค้างคาใจ ว่าทำไมต้องจ่าย "ค่าขยะ" เพิ่มเข้ามาอีก ในเมื่อเสียค่าส่วนกลางหลักหมื่นล่วงหน้าไปแล้ว

ก่อนจะอึดอัดใจไปมากกว่านี้ มาไขข้อสงสัยเรื่องค่าขยะ พร้อมอัปเดตค่าขยะใหม่ ไปพร้อม ๆ กัน

ค่าขยะไม่รวมอยู่ในค่าส่วนกลาง

จากการที่ค่าขยะถูกแยกออกมาจากค่าส่วนกลาง อาจทำให้หลายคนงุนงงว่า ในเมื่อนิติบุคคลเรียกเก็บแล้ว ทำไมต้องจ่ายเพิ่มอีก ซึ่งบุคคลผู้มีหน้าที่เสียค่าจัดเก็บขยะเพื่มเติมออกมาจากค่าส่วนกลางนั่นคือ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็นประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือโฮมออฟฟิศ ในทุกระดับราคา หรือสร้างบ้านขึ้นในเนื้อที่ของตนเอง จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้มาดำเนินจัดเก็บจะเป็น เจ้าหน้าที่เขต หรือ อบต. จังหวัด โดยไม่ได้เข้ากระเป๋านิติบุคคลหรือเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแต่อย่างใด ส่วนกลุ่มผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียม นั้นไม่ต้องเสียค่าขยะเพิ่ม เนื่องจากการจัดเก็บขยะนั่นรวมอยู่ในค่าส่วนกลางที่ทางนิติบุคคลเป็นผู้กำหนด และเป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะให้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม บางโครงการบ้านจัดสรรก็มีการจัดเก็บค่าขยะรวมอยู่ในค่าส่วนกลางด้วยเช่นกัน ผู้ซื้อจึงควรสอบถามความชัดเจนเรื่องนี้ก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านกับทางฝ่ายนิติบุคคล

อัปเดตค่าขยะใหม่ เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว

จากประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับค่าเก็บขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่าตัว เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอันมีผลสำคัญต่อการดำรงชีพและรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่โดยขอแก้ไขกำหนดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิม 1 ตุลาคม 2563 เป็น 1 ตุลาคม 2564 โดยค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่ มีดังนี้

การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปรายเดือน

1. กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บ-ขน 40 บาทต่อเดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) และค่ากำจัด 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน

2. กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บ-ขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) และค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท เท่ากับเริ่มที่ 135 บาท/เดือน

3. กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บ-ขน 2,450 บาทต่อเดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) และค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน เท่ากับเริ่มที่ 5,100 บาท/เดือน

4. กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บ-ขน หน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท ) และค่ากำจัด หน่วยละ 3,500 บาท เท่ากับเริ่มที่ 6,750 บาท/เดือน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว

1. ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บ-ขน ครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท

2. เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บ-ขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

3. เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บ-ขน หน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

การจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือน

จากเดิมการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะเก็บเป็นรายเดือน จากเดิมเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขน จะมีการเพิ่มค่ากำจัด กรณ๊เศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

1. กรณีวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ค่าเก็บ-ขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

2. กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย) ค่าเก็บ-ขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480 บาท

การจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว

ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท (จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท)

ค่าเก็บ-ขน กรณีไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75 บาท กรณีเกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 15 กิโลกรัม) จัดเก็บหน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัด กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บหน่วยละ 8 บาท

อ่านประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ฉบับเต็มได้ที่นี่

เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook