คลายข้อสงสัยทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร

คลายข้อสงสัยทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร

คลายข้อสงสัยทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร
DDproperty

สนับสนุนเนื้อหา

อีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าบ้านหลายคนอาจต้องเจอคือ ทะเบียนบ้านหาย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ อาจมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง จึงมีโอกาสที่ทะเบียนบ้านจะหายได้หลาย ๆ สาเหตุ ลองมาดูวิธีแก้ปัญหาเมื่อทะเบียนบ้านหาย และวิธีขอทะเบียนบ้านใหม่ที่เจ้าบ้านควรรู้ได้ที่นี่

ทะเบียนบ้านมีความสำคัญอย่างไร

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร

ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมเอกสาร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ

- หนังสือมอบอำนาจ

- บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

- บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย

โดยค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

ทะเบียนบ้านหายแต่ไม่มีเจ้าบ้านต้องทำอย่างไร

กรณีที่ทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด แต่ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เดินเรื่องขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ โดยใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น

กรณีที่บ้านยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือยังไม่มีเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นดำเนินการ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเกอสารกหลักฐานยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์

แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีการโอนหรือไม่มีเจ้าบ้าน ให้คนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทำการ ดำเนินการได้ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ไปยื่นเรื่องประกอบ แต่ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานยื่นยันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ทำอย่างไร

ตามหลักเกณฑ์การขอทะเบียนบ้านใหม่นั้น หากว่าบ้านยังมีเจ้าบ้าน การขอทะเบียนบ้านใหม่จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านดำเนินการ แต่กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะไปยื่นเรื่องโดยตรง

ทำทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ได้ที่ไหน

สถานที่ที่คุณจะสามารถเข้าไปยื่นขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ได้เมื่อทะเบียนบ้านหายหรือทะเบียนบ้านชำรุดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทะเบียนบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่เขตไหน เพราะต้องขอจากเขตเดิมที่ออกให้ ดังนี้

1. กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการยื่นทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานเขต ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

2. ต่างจังหวัด ท่านจะสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านหายไม่ต้องไปแจ้งความ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากทะเบียนบ้านหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ เช่นเดียวกับเอกสารเหล่านี้ที่หายแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก สามารถดำเนินการทำใหม่ได้ทันทีที่รู้ว่าหาย ได้แก่

1. ทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

2. บัตรประชาชน เจ้าของบัตรประชาชนหาย นำทะเบียนบ้านตัวจริง มายื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการของทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

4. ใบอนุญาตขับขี่ ให้นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่เท่านั้น

5. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ให้นำบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านมายื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่ได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตของคุณ

จะเห็นได้ว่าเมื่อทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด มีวิธีการไม่ยากอย่างที่คิด และใช้เอกสารน้อย เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ในกรณีที่มีเจ้าบ้าน และไม่ต้องไปแจ้งความ ซึ่งเอื้อต่อการขอทะเบียนบ้านใหม่ได้