ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย 6 สถานการณ์ที่ทำให้ฮวงจุ้ยบ้านเปลี่ยนแปลง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย 6 สถานการณ์ที่ทำให้ฮวงจุ้ยบ้านเปลี่ยนแปลง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย  6 สถานการณ์ที่ทำให้ฮวงจุ้ยบ้านเปลี่ยนแปลง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ต้องเข้าใจอยู่เสมอว่า สิ่งที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยจะนำไปสู่โชคและความสำเร็จ แต่สิ่งที่ขัดแย้งกับหลักวิชาฮวงจุ้ยนอกจาก จะทำให้ความโชคดีมาเยือนได้อย่างล่าช้าแล้ว ถ้าสิ่งที่ขัดแย้งนั้นมีลักษณะข่มพิฆาตก็จะนำเอาความเคราะห์ร้ายมาให้คนในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย ”

อย่างที่ทราบกันดี การซื้อบ้านหรือปลูกบ้านใหม่ นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยอย่าง ทำเลที่ตั้ง, ราคา ,เจ้าของโครงการ ฯลฯ ก็จำเป็นต้องใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยเพื่อช่วยในการตรวจสอบลักษณะดีร้าย ความสอดคล้องขัดแย้งระหว่างผู้อยู่กับอาคารบ้านเรือนเป็นตัวช่วยเสริม เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาทางด้านธุรกิจ การเงิน การงาน สุขภาพ ฯลฯ แต่มิใช่ว่าทำตามหลักฮวงจุ้ยเพียงตอนเริ่มต้นย้ายเข้าไปอยู่ที่อยู่อาศัยจะเพียงพอ เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลทำให้ฮวงจุ้ยที่ทำไว้ในตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป โดยมี 6 สถานการณ์ดังนี้

istockistock

1.การต่อเติมอาคารบ้านเรือน
ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า อาคารบ้านเรือนหลังใดหากมีการแก้ไขฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนไว้แล้ว หากเวลาผ่านไปเจ้าของบ้านมีโครงการที่จะต่อเติมบ้านหรือ สร้างบ้านเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือ หรือมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมหรือปลูกสร้างอาคารหลังใหม่เชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิม ทั้งไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ด้วยทางเดินหรือหลังคา ตามหลักวิชาถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีของอาคารหลังนั้นได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮวงจุ้ยขึ้น จำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงฮวงจุ้ยใหม่ ยกเว้น การต่อเติมอาคารบ้านเรือนส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์

2. การรื้อถอนอาคารบ้านเรือนออกบางส่วน
ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า อาคารบ้านเรือนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยของอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิชาเรียบร้อยแล้ว ต่อมา เจ้าของบ้านมีความจำเป็นที่จะต้องรื้อถอน หรือ ตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใด ของอาคารบ้านเรือนนั้น ออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อาคารบ้านเรือนหลังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบปรับปรุงฮวงจุ้ยเสียใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดคล้อง ยกเว้น การรื้อถอนส่วนที่ยื่นเกินออกเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลกับอาคารหลังนั้น

ทั้งนี้เพราะการต่อเติมและการรื้อถอนอาคารบ้านเรือน ในหลักวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่า ย่อมทำให้สภาพของอาคารบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยใน 3 ส่วน อันได้แก่ รูปทรงของอาคารบ้านเรือน , ขนาดของอาคารบ้านเรือน (ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง) และ จุดศูนย์กลางและตำแหน่งต่างๆ ในภายในอาคารบ้านเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงสมควรต้องมีการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข จัดวางฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนหลังนั้นเสียใหม่

istockistock

3. การทาสีหรือการเปลี่ยนสีของอาคารบ้านเรือนใหม่
โดยใช้โทนสีที่แปลกแตกต่างไปจากเดิม ก็สามารถส่งผลกระทบทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงไปได้ ต้องมีการตรวจสอบฮวงจุ้ยใหม่เช่นกัน

4. การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจำนวนสมาชิกภายในบ้าน
ในวิชาฮวงจุ้ยกล่าวยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านจำนวนของสมาชิกภายในบ้าน ก็ส่งผลกระทบกับฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนได้ ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมของคนหรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีส่วนสำคัญ ทำให้ฮวงจุ้ยของเคหสถานเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น หากจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น บ้านหลังนั้นก็จะมีพลังหยางเพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงบ้านก็จำเป็นต้องให้เกิดความสมดุล และรวมถึงการจัดวางเตียงนอน ทิศหัวนอน ของสมาชิกใหม่ ในทางตรงกันข้าม หากสมาชิกภายในบ้านลดลง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกไปอยู่หอพัก อพาร์ทเมนท์ ก็ทำให้พลังหยางภายในบ้านลดลง จำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงฮวงจุ้ยใหม่เพื่อให้เกิดความความสัมพันธ์สอดคล้องกันสมดุล

istockistock

5. การแต่งงาน หรือการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องปรับปรุง ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยเฉพาะฮวงจุ้ยของห้องนอนและเตาไฟ ทั้งนี้ เพราะผู้รอบรู้ยืนยันว่าการตั้งเตียงนอนคนโสดนั้น ให้ตั้งเตียงหันหัวนอนไปสู่ทิศมงคลของแต่ละคน แต่เมื่อแต่งงานกันแล้วหลักการกั้นห้องตั้งเตียงที่ถูกต้องจะต้องพิจารณาจากดวงชะตาของบุคคลทั้ง 2 คน ทั้งนี้ เพราะนอกจาก จะทำให้ชีวิตรักเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังทำให้มั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้น อีกด้วย

6. บิดา – มารดาหรือสมาชิกภายในบ้านถึงแก่กรรม
ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ต้องปรับปรุงฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนใหม่ ทั้งนี้ เพราะเดิมบิดามารดาเป็นประธานของบ้าน เมื่อประธานของบ้านจากไปแล้ว ก็จำเป็นต้องตั้งประธานของบ้านขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ดวงชะตาของทายาทให้การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างดวงชะตาของคนและดวงชะตาของบ้าน ส่วนกรณีของสมาชิกภายในบ้านถึงแก่กรรมก็ควรตรวจสอบหาความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนและรีบทำการปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติทางฮวงจุ้ย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook