กษ.ประเมินพท.เกษตรเสียหาย10.2ล.ไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้น คาดว่า พื้นที่การเกษตรอาจได้รับเสียหายประมาณ 10.2 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตที่คาดว่า จะได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย ข้าว 5 แสนตัน มันสำปะหลัง 6.6 แสนตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.5 หมื่นตัน และยางพารา 1 หมื่นตัน โดยจะมีข้าวคงเหลือ เพื่อส่งออกปีหน้า 13.288 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเพียงพอต่อการส่งออก โดยในปีนี้ คาดว่า จะมีการส่งออก 13.636 ล้านตันข้าวเปลือก จะมีข้าวส่วนขาดเพียง 0.348 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งสามารถนำข้าวในสต๊อกมาส่งออกได้ โดยคาดว่า ปริมาณข้าวคงเหลือ ในสต๊อก
รัฐบาล ประมาณ 7.576 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วนยางพารา ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 0.011 ล้านตัน แต่คาดว่าผลผลิตในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศและส่งออก สำหรับมันสำปะหลัง คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 0.667 ล้านตัน เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ แต่ยังขาดที่จะส่งออก 6.217 ล้านตัน ด้าน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คาดว่าจะสูญเสียผลผลิต 0.036 ล้านตัน ต้องนำเข้าเพิ่มอีกประมาณ 0.455 ล้านตัน สำหรับพืชผักภายในประเทศ มีปริมาณการใช้ ร้อยละ 90 ส่งออกร้อยละ 10 ผลผลิตประมาณปีละ 2-3 ล้านตัน โดยคาดว่า ราคาจะสูงขึ้น เพราะผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม แต่จะคลี่คลายในเวลาไม่นาน เนื่องจากพืชผักส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น เฉลี่ย 45-60 วัน ในขณะที่กลุ่มอ้อย
โรงงาน และปาล์มน้ำมัน ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง