พจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน แปลคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษร ก
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำศัพท์เรียงตาม:

อักษรไทย

คำศัพท์ในหมวด

 1. ก กา
 2. ก ข
 3. ก ข ไม่กระดิกหู
 4. ก หัน
 5. กระปุ๊กลุก
 6. กริตย
 7. กรึกถอง
 8. กลันทะ
 9. กก
 10. กกขนาก
 11. กกช้าง
 12. กกธูป
 13. กกหู
 14. กง
 15. กงข้าง
 16. กงเวียน
 17. กงกอน
 18. กงการ
 19. กงค้าง
 20. กงจักร
 21. กงฉาก
 22. กงพัด
 23. กงวาน
 24. กงสี
 25. กงสุล
 26. กงเกวียน
 27. กงเกวียนกำเกวียน
 28. กงเต๊ก
 29. กงโก้
 30. กงไฉ่
 31. กช
 32. กฎมณเฑียรบาล
 33. กฎกระทรวง
 34. กฎข้อบังคับ
 35. กฎทบวง
 36. กฎธรรมชาติ
 37. กฎธรรมดา
 38. กฎบัตร
 39. กฎบัตรกฎหมาย
 40. กฎบัตรสหประชาชาติ
 41. กฎมณเทียรบาล
 42. กฎมนเทียรบาล
 43. กฎยุทธวินัย
 44. กฎศีลธรรม
 45. กฎหมาย
 46. กฎหมายปกครอง
 47. กฎหมายมหาชน
 48. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 49. กฎหมายเอกชน
 50. กฎหมายนานาประเทศ
 51. กฎหมายปิดปาก
 52. กฎหมายพาณิชย์
 53. กฎหมายระหว่างประเทศ
 54. กฎหมายอาญา
 55. กฎหมายเหตุ
 56. กฎหมายแพ่ง
 57. กฎหมู่
 58. กฎอัยการศึก
 59. กฎเกณฑ์
กำลังโหลดข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล