กลต.ให้กองทุนETFตปท.ขายนักลงทุนในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประจำเดือน พ.ย. 53 อนุญาตให้อีทีเอฟต่างประเทศ (foreign ETF) ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ประกาศ กำหนด เสนอขายต่อประชาชนในประเทศไทยได้โดยตรง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่ส่งเสริมให้ตลาดทุนมีสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนในภูมิภาค

โดยหน่วยอีทีเอฟต่างประเทศ ต้องมีลักษณะไม่ซับซ้อน และมีผลตอบแทนอ้างอิงโดยตรงกับดัชนีหลักทรัพย์หรือ ดัชนีราคาสินค้าที่แพร่หลายเท่านั้น เช่น ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีราคาน้ำมัน ทองคำ หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ และมีการบริหารในลักษณะเชิงรับ (passive management) เช่น มีนโยบายมุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนเทียบเท่าดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ยังต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การตลาดหลักทรัพย์โลก