พณ.ตั้งศูนย์เยียวยาผู้ประกอบการน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้ง "ศูนย์ปรึกษาเยียวยาและฟื้นฟูธุรกิจ" ขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจ ผู้ประกอบการ และลูกจ้างแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อร่วมหามาตรการในการผ่อนผันภาระของธุรกิจต่อไป

โดยมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ผ่อนผันการจดทะเบียน จัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่ต้องยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผ่อนผันการยื่นงบดุลประจำปี ของธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี อยู่ในระหว่างเวลาที่เกิดอุทกภัยสำหรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้ ส่งผลต่อภาค
ธุรกิจทั้งที่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนบริษัท 184,000 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 2.3 ล้านล้านบาท และผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 500,000 ราย