ดีเดย์ 1 ต.ค. กบข. ห้ามพนักงานรู้ข้อมูลลงทุนหุ้น

ดีเดย์ 1 ต.ค. กบข. ห้ามพนักงานรู้ข้อมูลลงทุนหุ้น
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(27 ก.ย.) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนข้่าราชการบำเน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กบข.จะบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการ กบข.ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2553  ห้ามพนักงานที่เข้าข่ายรับรู้ข้อมูลการลงทุนซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ โอน หลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 เช่น หุ้นสามัญ หุ้นไอพีโอ หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันและอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลเด็ดขาด

โดยกฎดังกล่าวจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัว ทั้งสามี ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัย และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยต้องรายงานการถือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อีทีเอฟ. ที่กองทุนไม่ได้ลงทุนภายใน 30 วัน ส่วนการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ และโอนหลักทรัพย์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว ต้องรายงานและส่งข้อมูลให้กองทุนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล และในวันทำการสุดท้ายของทุกปี

"พนักงานและบุคคลในครอบครัวจะต้องรายงานการถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 ต่อกองทุน แต่ไม่ต้องรายกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3 เช่น พันธบัตร กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ซึ่งระเบียบใหม่จะครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวทั้งสามี ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัย และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในองค์กรมาหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล"