ตลท.ปรับยูโอบีเคย์เฮียน5.7แสนบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช รองผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายในและกำกับกิจกรรมองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้พิจารณาลงโทษและปรับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยปรับเป็นเงิน 570,000 บาท ภาคทัณฑ์ผู้ลงทุน 2 ราย รวมทั้งกำชับผู้บริหารของบริษัท 3 ราย ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน มีความผิดด้านการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนซื้อ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ.2547 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552