ไทยคมแจงกรณีผู้บริหารขายหุ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไทยคม (THCOM) ออกแถลงการณ์ ชี้แจงกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คือ นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิค ได้ทำการขายหุ้นไทยคมบางส่วน ไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยบริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่า หุ้นดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Warrants) ตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Option - ESOP) โดยให้เลือกใช้สิทธิซื้อหุ้นในอัตรา ราคา และช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ และหากวันที่จดทะเบียนใช้สิทธินั้น ราคาหุ้นที่ได้รับสิทธิ
มีราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ใช้สิทธิจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามฐานการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับส่วนต่างราคานั้นๆ ในทันทีด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเป็นประจำทุกเดือนแจ้งเป็นเอกสารส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจำปีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นในโครงการ ESOP - Grant II เป็นจำนวน 552,123 หุ้น ในราคาต้นทุน 7.73 บาทต่อหุ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2551 และได้ขายหุ้นไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553 จำนวน 200,000 หุ้น ในราคา 7.00 บาท/หุ้น จะเห็นได้ว่า นายไพบูลย์ ได้ซื้อและถือหุ้นมาเป็นเวลากว่า 2 ปี และขายไปโดยมิได้มีกำไรแต่อย่างใด การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการซื้อขายหุ้นในลักษณะปกติทั่วไป มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีการรับรู้ข้อมูลภายในล่วงหน้าแต่อย่างใด