ซีพีเอฟ อนุมัติโครงการสะสมทรัพย์ EJIP

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เลขานุการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือ EJIP ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท สะสม
เป็นรายงวด อีกรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

โดยเริ่มอายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.53- 31 มี.ค.56 รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของกลุ่มซีพีเอฟ โดยมอบหมายให้ บล.ทิสโก้ เป็นตัวแทนบริหารกองทุน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟู้ดส์ โอเวอร์ซีซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านรูเบิ้ล หรือประมาณ 1,118 ล้านบาท