3 สมาคมรง.น้ำตาลทรายลงนามกับบริษัทอินโด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU จากบริษัทน้ำตาลทราย ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย ในระยะยาว เนื่องจาก อินโดนีเซีย เป็นตลาดที่ซื้อน้ำตาลทรายอันดับหนึ่งของไทย โดยการลงนาม จะครอบคลุมในเรื่องของความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และผลักดัน ทำข้อตกลงเสรีการค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี ประเทศไทย ส่งออกน้ำตาลทรายไปยังประเทศอินโดนีเซีย เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท จากความต้องการนำเข้าของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งหมด ปีละ 2.5 ล้านตัน