คกก.องค์การอิสระจัดประชาพิจารณ์รอบ2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน กำหนดจัดเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการให้ความเห็นขององค์การอิสระ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลังจากประกาศขยายเวลารับแจ้งชื่อผู้แทนองค์การจากภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อเข้าร่วมประชุมทำความตกลงในการจัดตั้งองค์การอิสระ จากเมื่อวันที่ 5 มี.ค. เป็นวันที่ 26 มี.ค.นี้ เนื่องจากผู้แจ้งชื่อมีจำนวนน้อยเกินไป

นอกจากนี้คณะกรรมการประสานงาน ได้จัดให้มีเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นได้ที่ โทร.02-298-5604