บอร์ดKTBตั้งกก.ใหม่4คนแทนชุดเดิมหมดวาระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ และ นายพชร ยุติธรรมดำรง โดยเป็นการออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความเห็นตรงกันว่าควรตั้ง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นกรรมการ และเลือกตั้ง นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และนายนฤนาท รัตนะกนก เป็นกรรมการอิสระ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร