แบงก์ชาติ ไฟเขียว ICBC ถือหุ้น สินเอเซีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารสินเอเซีย (ACL) เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับแจ้งจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า รมว.คลัง ได้พิจารณาผ่อนผันให้ธนาคารมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามสัดส่วนของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ภายหลังจากที่ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) เข้าถือหุ้นตามคำเสนอซื้อหุ้นธนาคาร กำหนดเงื่อนไขให้การถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ ICBC ซื้อหุ้นธนาคาร หลังจากนั้น ให้ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อไป แต่ไม่ให้สิทธิ์ ในการซื้อหุ้นเพิ่มจนกว่าสัดส่วน การถือหุ้นของผู้ไม่มีสัญชาติไทยทุกราย รวมกันจะลดลงเหลือไม่เกิน ร้อยละ 49