นักวิชาการ คาด GDP 53 โตร้อยละ 2.5-3.5

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว คาดการณ์ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3.5 โดยไตรมาสแรก จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีที่สุดในรอบปี โดยการเติบโตได้สูงถึงร้อยละ 6 ซึ่งเป็นขยายตัวต่อเนื่องจากปลายปี 2552 ที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 58 ประกอบกับเป็นการขยายตัวจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมา แต่หลังจากนี้ไปคาดว่า เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากปัญหาเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ย ที่ปรับตัวสูงขึ้น และข้อจำกัดจากมาตรการการคลัง

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงบ้าง จากฐานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในภาพรวมยังเป็นบวกต่อการท่องเที่ยวการส่งออก และการลงทุนของไทยประกอบกับเศรษฐกิจของเอเชีย และสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีบางภูมิภาค โดยเฉพาะยุโรป อาจมีปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และลุกลามเพราะยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย