คาด ปี 53 ธุรกิจประกันภัย โต15%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ในปี 53 จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15% โดยส่วนหนึ่งมีปัจจัยเพิ่มขึ้นจากการที่สำนักงาน คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบบำนาญเลี้ยงชีพรองรับสังคมชราภาพของไทย และกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร
(Micro Insurance) เพื่อเข้าถึงคนไทยผู้มีรายได้น้อยในระดับหมู่บ้านได้มากขึ้น

ส่วนการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ในปี 52 ได้ถึง 16.8% เป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยสาเหตุที่ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีการเติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ในปี 52 เป็นผลมาจากการที่บริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่องและครบวงจรตลอดช่วงชีวิต ทั้งด้านความคุ้มครอง การออม และการลงทุน รวมทั้ง มีการ
แข่งขันกันประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายระหว่างบริษัทประกันภัย ส่วนสถิติเบี้ยประกันภัยรับในปี 52 มีทั้งสิ้น 259,161.4 ล้านบาท