บล.กิมเอ็ง: SIRI-W1 :ประเมินราคาวอร์แรนต์

บล.กิมเอ็ง : SIRI-W1 : ประเมินราคาวอร์แรนต์               ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแสนสิริจำกัด (มหาชน) จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อว่า “SIRI-W1” ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 5.20 บาท ลักษณะ เงื่อนไขและสาระสำคัญ SIRI-W1วันที่เริ่มทำการซื้อขาย :  3 กุมภาพันธ์ 2553ประเภทหลักทรัพย์ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SIRIจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  736,792,026 หน่วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น SIRI ได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 5.20 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  5 ปี (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี โดยมีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ 20 มกราคม 2558)ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ  ฟรี

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด