CIMBT คาดสรุปขายหุ้นเวิลด์คลาสฯ มี.ค.นี้

          นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติขายหุ้นของ บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ( บริษัท ) ที่ธนาคารถือทั้งหมด จำนวน 760,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ( การทำรายการ )ในราคาตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ (Net Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นตามสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งกำหนดไว้ ในสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) หากภายหลังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสนใจรับซื้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการขายให้กับ CIMB Bank Berhad ซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของธนาคารตามเงื่อนไขการขายเดียวกันกับที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น รายอื่น           โดยการเสนอขายหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าต่อไป          ทั้งนี้ หากธนาคารมีการทำรายการดังกล่าวกับ CIMB Bank Berhad จะเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศดังกล่าวต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด