RATCHรอผลบอร์ด 15ก.พ.ก่อนสรุปปันผลปี52

นายนพพล มิลินทรางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง ของปี 2552 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) จะมากกว่าครึ่งปีแรกที่จ่ายไปในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทหรือไม่ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งจะต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยจะมีการประชุมประมาณวันที่ 15 ก.พ. 2553 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ     

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด