ดีเอสไอสานต่อก.ล.ต.กล่าวโทษปั่นหุ้น2ราย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษนายสิปป ภาส ตุสิตานนท์ และนางวาสณา วะชังเงิน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานความผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีดับบลิวแซด

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของก.ล.ต.พบว่าสภาพการซื้อขายหุ้นทีดับบลิวแซด ได้ผิดไปจากสภาพปกติในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.48 ถึงวันที่ 8 พ.ค.49 โดยมีิปปภาส ตุสิตานนท์ และนางวาสณา วะชังเงิน มีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นในลักษณะต่อเนื่องกัน เพื่อ ชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งการกระทำของบุคคลทั้งสองเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243(2) แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายสิปภาสและนางวาสณาเป็นเงิน 25,205,825.41 บาทและ 26,975,253.55 บาท ตามลำดับ แต่เนื่องจากต่อมาบุคคลทั้งสอง ไม่ดำเนินการชำระค่าปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ทำให้คดีอาญายังไม่ยุติ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้งสองต่อดีเอสไอ เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด