ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบแผนฟื้นฟู บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ ฯ ของ สายัณห์ มั่นเหมาะ ทุน 1,619 ล้าน

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้ตีพิมพ์ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลูกหนี้ ตาม คดีหมายเลขแดงที่ ๖๕๘/๒๕๔๓ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลูกหนี้ โดยมี บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์แพลนเนอร์ จำกผู้บริหารแผน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นั้น บัดนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้บริหารแผน ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลูกหนี้ ข้อ ๕ ดังนี้

ข้อ ๕ ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน ๑,๖๑๙,๑๑๗,๔๙๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น ๑๖๑,๙๑๑,๗๔๙ หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท (สิบบาท) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงชื่อ สุวิพัฒน์ พูลทองคำ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีนายสายัณห์ มั่นเหมาะ เป็นเจ้าของโครงการตลาดบางใหญ่ และมีโครงการพัฒนาที่ดินหลายโครงการ เช่น บางใหญ่ซิตี้ คลัสเตอร์พาร์ค

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด