SCAN อ่วมธุรกิจเช่าซื้อแย่/พลิกทำอสังหาฯสะดุด

แผนทำธุรกิจอสังหา ฯบมจ.สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง สะดุด หลัง สวีเดนมอเตอร์ส ผู้ถือหุ้นใหญ่โดดร่ม ส่งผลการประชุมผู้ถือหุ้นล่ม ผู้บริหารเผยต้องเร่งเดินหน้าทำธุรกิจใหม่ปั๊มกำไรแทนธุรกิจเช่าซื้อที่ติดตัวแดง สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เตือนรายย่อยหากไฟเขียวซื้อหุ้นเดวา อาจทำให้SCAN ขาดสภาพคล่อง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCAN ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นบมจ.เดวา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นอันต้องยกเลิกไป เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,317,979 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 7,748,900 หุ้น คิดเป็น 15.11% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 60 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่า ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสัดส่วน 33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บมจ. สวีเดนมอเตอร์ส ได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต้องยกเลิกไปในที่สุด

นอกจากนี้ นายวินิต กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทจำเป็นที่จะต้องหาธุรกิจใหม่ เพื่อเร่งสร้างกำไร หลังผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2552 ขาดทุน 1 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ ที่มีการปล่อยกู้ให้ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ โดยธุรกิจเช่าซื้อจำเป็นที่จะต้องมีการขยายกิจการตลอดเวลา แต่สำหรับทิศทางของบริษัทกลับขาดทุน ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับตัวโดยหันไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นที่น่าพอใจ โดยช่วงที่ผ่านมา มีการปรับพื้นที่การทำงานและลดจำนวนพนักงานเหลือเพียง 30 คน โดยเฉพาะปี 2552 มีการลดจำนวนพนักงานกว่า 10 คน จากปี 2539 ที่มีจำนวนพนักงานสูงกว่า 100 คน

อนึ่งSCAN จะซื้อหุ้นบมจ. เดวา จากนางสาวปิ่นมุก เสนาดิสัย และนายชานนท์ เสนาดิสัย สัดส่วน 63.95 % ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท มูลค่ารวม 543.57 ล้านบาท ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีมติซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวแล้ว นางสาวปิ่นมุก ได้เสนอว่า จะทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจในหุ้นทั้งหมดของSCANที่ราคาหุ้นละ 9 บาท

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของSCAN ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น โดยสรุปเห็นว่า การทำรายการของบริษัท เป็นการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งหากมตินี้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะทำให้บริษัท ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการซื้อหุ้นเดวา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงด้านความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของSCAN และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเดวา

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด