กบข.เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมา กบข. ได้คงนโยบายการลงทุนตามกรอบ พระราชบัญญัติ กบข. และกฎกระทรวงที่กำหนดมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง กบข. ในปี 2540 โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ปีก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังเป็นบวกที่ร้อยละ 7.04 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยที่เริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย กบข. ได้มีการปรับลดสัดส่วนใน หุ้นลง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินสด พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ มากขึ้น รวมทั้งชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ๆ อนึ่งสำหรับการลงทุนของ กบข. ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา กบข. ได้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด โดย มาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. กบข. และกฎกระทรวงกำหนดให้ กบข. ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ40 ซึ่งกรอบดังกล่าวนั้น เป็นกรอบที่สอดคล้องกับแนวทางของกองทุนเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด