สมุทรสงครามทำMOUแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สมุทรสงครามทำMOUแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จัดหางานสมุทรสงครามจัดทำ MOU แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง

นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตลกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย และปลอดการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง โดยมี นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานถึงการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด และผู้ประกอบการแพปลา จำนวน 10 แพ ทั้งสองฝ่ายร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้ตลาดปลาแม่กลองใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดการจ้างแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การขาดแคลนแรงงานในตลาดปลาแม่กลอง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวด้วยว่า การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในตลาดปลาแม่กลอง มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นแหล่งที่แรงงาน ต่างด้าวมาทำงานจำนวนมากที่สุด มีผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจของจังหวัด เป็นแหล่งจ้างแรงงานที่ถูกต้อง และเป็นเขตปลอดการค้ามนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยหลุนพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด คือ TIER 3

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการรับคำขอและพิจารณาเพิ่มนายจ้างให้แก่แรงงานต่างด้าว จำนวนไม่เกิน 800 คน โดยข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 จนกว่าจะมีข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง