ปรับ 50 ล.นักธุรกิจดัง ''อินไซด์-ปั่นหุ้น''

ก.ล.ต.เชือดยกล็อตบิ๊กธุรกิจ ปรับครั้งใหญ่ 50 ล้านบาท ยรรยง อัครจินดานนท์ ,ปิยะนุช รังคสิริ ปั่นหุ้น ทีดับบลิวแซด ส่วนพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา ศิริชัย รัศมีจันทร์ อินไซด์ หุ้นแอสคอน อีก 3 ราย ปั่นหุ้นวินโคสท์

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดจำนวน 9 ราย ได้แก่ 1. นายยรรยง อัครจินดานนท์ 2.นายเอก พุทธาโกฐิรัตน์ 3. นางอรัญญา ศิลาทอง และ4. นางปิยะนุช รังคสิริ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(บมจ.) (TWZ) เป็นจำนวนเงินรวม 47.64 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ได้เปรียบเทียบปรับ 5. นางสาวสุวรรณา มณีสวัสดิ์ 6. นายพรพัฒน์ ศรีพรพัฒน์ และ 7. นางทิพรัตน์ สุธรรมสมัย กรณีสร้างราคาหุ้นบมจ.วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค (WIN) เป็นจำนวนเงินรวม 1.50 ล้านบาท และเปรียบเทียบปรับ 8.นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา และ9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรณีใช้ข้อมูลภายใน(อินไซด์)ซื้อหุ้นบมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ASCON) เป็นจำนวนเงินรวม 1.03 ล้านบาท (คิดเป็นเงินค่าปรับทั้ง 3 กรณีรวม 50.17 ล้านบาท )

กรณีสร้างราคาหุ้น TWZ สืบเนื่องจากก.ล.ต.ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)และจากการตรวจสอบในเชิงลึกพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น TWZ ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 (รวม 97 วันทำการ) เป็นผลมาจากการที่นายยรรยง อัครจินดานนท์ ซึ่งได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่น ร่วมกับนายเอก พุทธาโกฐิรัตน์ นางอรัญญา ศิลาทอง และบุคคลอื่นอีกจำนวน 2 ราย ซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะต่อเนื่องกัน ทำให้การซื้อหรือขายหุ้น TWZ ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นนั้น โดยมีนางปิยะนุช รังคสิริ ร่วมกระทำการดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

กรณีสร้างราคาหุ้น WIN สืบเนื่องจากก.ล.ต. ตรวจพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น WIN ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2549 (รวม 11 วันทำการ) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายโดยรู้เห็นหรือตกลงร่วมกันของนางสาวสุวรรณา มณีสวัสดิ์ นายพรพัฒน์ ศรีพรพัฒน์ และ นางทิพรัตน์ สุธรรมสมัย ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายของหุ้น WIN เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นนั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 244 (2) (3) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น ASCON สืบเนื่องจากก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลท. และจากการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่า นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASCON และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ในฐานะกรรมการ ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ASCON ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และบุคคลทั้งสองได้อาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าวในการซื้อหุ้น ASCON ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่น ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อประชาชน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในที่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป ถือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ นายศิริชัย ยังถูกเปรียบเทียบปรับ กรณีซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น แต่ไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีระวางโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน