ท้าทาย

คอลัมน์ เศรษฐกิจพาที

ความไม่เชื่อมั่นของภาคเอกชนเกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ธนาคารมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ยังเป็นความจริงที่ต้องเผชิญในปีนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่า การบริหารสภาพคล่องที่มีความสมดุลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นความท้าทายที่สำคัญของสถาบันการเงิน โดยมีข้อสังเกต 2 แนวทางคือ

1.การพิจารณาจากอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก หากอัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า 100% แสดงว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินในรูปของเงินออมที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนำไปปล่อยกู้หรือนำไปลงทุนได้

2.ยอดสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุคงเหลือตามสัญญา เพื่อดูกระแสเงินสดรับเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจ่ายในช่วงระยะเวลาต่างกัน หากในช่วงเวลาหนึ่งมีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ ก็ควรพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่จะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้

ธปท.มีการผลักดันให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นบทบาทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีระบบการบริหารและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานสภาพคล่องไม่ให้ช่วงใดช่วงหนึ่งสูงเกินควร

อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต้องร่วมมือกันสร้างความสมดุลให้กับสภาพคล่องของระบบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องของธนาคาร

แต่สิ่งสำคัญคงต้องอาศัยทีมเวิร์กจากนโยบายการคลังด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด