คลังเล็งปรับโครงสร้างภาษีลดเหลื่อมล้ำใน5ปี

         นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง" ในงานสัมมนาโครงการ "Together we can change" ว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยใช้แนวคิดมาจากยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)           ทั้งนี้ ประกอบด้วยการสร้างความเท่าเทียมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ,การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ,การสร้างความมั่นคงทางด้านการคลัง ซึ่งจะมุ่งสู่เป้าหมายงบสมดุลใน 5 ปี           โดยในปี 2554 นี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว เช่น การกู้เงินลดลง รวมถึงมาตรการควบคุมรายจ่ายต่างๆ และการสร้างความโปร่งใสทางด้านการคลัง           ส่วนแนวทางการสร้างความเท่าเทียมนั้น จะต้องมีการดูแลจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่นการผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะช่วยทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะที่รกร้างว่างเปล่า           ขณะที่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนั้น จะมีการปรับโครงสร้างภาษี ซึ่งได้มีการจัดทำแผนแม่บทภาษีของกรมรายได้ 3 กรมแล้ว โดยกรมสรรพากรจะมีบทบาทมากที่สุด ส่วนในด้านการลงทุนนั้นทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะต้องเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น  

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด