สรรพากรลดหย่อนภาษีบริจาคเงินช่วยญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงการที่ประชาชนชาวไทย ได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ในประเทศญี่ปุ่น จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่ม ผ่านไปยังบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างๆ นั้น ผู้บริจาคสามารถนำเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนเสียภาษีได้ โดยหากเป็นบุคคลธรรมดา บริจาคเป็นเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินบริจาคนั้น หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ตามจริง รวมกับเงินบริจาคอื่นๆ ด้วย ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว โดยนำหลักฐานการรับเงินบริจาคจากนิติบุคคล ที่รับบริจาค หรือ ใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ สลิปของธนาคาร นำไปหักลดหย่อน

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้บริจาคที่เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่บริจาคนำมาหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ในปีที่บริจาค และหากนำทรัพย์สิน หรือสินค้าไปบริจาค ก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ถือเป็นการขาย และบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้รับบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สิน ต้องนำเงินและทรัพย์สินไปบริจาคให้แก่หน่วยงานของส่วนราชการไทย ที่ดำเนินการช่วยผู้ประสบภัย และหน่วยงานราชการนั้น จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือสำคัญ การรับเงินที่เป็นยอดรวมให้ตรงกับยอดบริจาคด้วย