ก.พ.54อนุญาตต่างด้าวลงทุนในไทย12ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้ช่วยกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 12 ราย มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 274 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 112 คน โดยธุรกิจที่อนุญาตเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว จำนวน 30 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,275 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย จำนวน 629 คน ประเทศที่เข้ามาลงทุน 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 33 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ร้อยละ 17 สาธารณรัฐเกาหลี ร้อยละ 10 ตามลำดับ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 ที่มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไปแล้ว 2,651 ราย และมีเงินทุน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 138,395 ล้านบาท ประเทศที่เข้ามาลงทุนสามอันดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 36 สิงคโปร์ ร้อยละ 15 และ เยอรมนี ร้อยละ 6