หอการค้า คาด GDP 54 โต 4 - 5 %

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดว่า ขณะนี้เศรษฐกิจระดับรากหญ้าเริ่มฟื้นตัวแล้ว ซึ่งเห็นได้จากเครื่องชี้วัดจากสหกรณ์ของไทย ที่มีอยู่กว่า 11 ล้านคน หรือ
ประมาณร้อยละ 16.42 โดยมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมูลค่า 1.48 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของ GDP โดยสมาชิกสหกรณ์มีสัดส่วนเงินออมต่อคน มากกว่าหนี้ต่อคน มีสภาพคล่องสูง หนี้เสีย หรือ NPL ไม่มี และมีอัตรา
การขยายตัวเชิงบวก ภาคสหกรณ์มีความเข้มแข็งมาก จึงสะท้อนในเห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยมองตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย หรือ GDP ในปี 2554 ยังคงเป้าเดิมที่คาดไว้ ที่ร้อยละ 4 - 5 โดยเป็นผลมาจากพืชผลเกษตรราคาดี ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว การส่งออกยังคาดไว้ ที่ร้อยละ 10 - 13