ครม. อนุมัติบ้านที่พักผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์ วงเงิน 1,345 ล้านบาท

ครม. อนุมัติบ้านที่พักผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์ วงเงิน 1,345 ล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม.อนุมัติให้กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินโครงการที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรอบงบประมาณราว 1,345.934 ล้านบาท

โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อมีผู้เช่า (Leasehold) ห้องพักแล้วทั้งหมดเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้องพักอาศัยแล้ว 1,310 ราย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิการพักอาศัย 30 ปี สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

สำหรับสาระสำคัญของโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ มีดังนี้

 • วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สำหรับการดำรงชีวิต รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการหารายได้ให้กับ ธพส. และรัฐ

ผังโครงการฯ

 • อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 921 ห้อง
 • อาคารให้บริการ ส่วนกลาง
 • อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันจองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง
 • ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี
 • มีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือน โดยอาจเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุเช่นเงินบำนาญ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลานก็ได้

สิทธิประโยชน์

 • สิทธิที่พักอาศัย 30 ปี ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่น เว้นแต่ขายคืนให้ผู้บริหารโครงการฯ และไม่ตกทอดทายาท
 • สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
 • กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิที่ไม่รุนแรง สามารถใช้ห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพึงแต่ยังสามารถอาศัยอยู่ในห้องพักได้ โดยมีญาติหรือผู้ดูแล
 • กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องการดูแลในระยะยาว จะได้รับสิทธิการอยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี เมื่อห้องว่าง
 • กรณีเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยระยะท้ายที่คาดว่าจะเสียชีวิตในระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้บริการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายใน Hospice Zone

สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อ

 • ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
 • กรอบงบฯ การลงทุนโครงการ
 • จำนวน 1,345.934 ล้านบาท โดยใช้งบลงทุนของ ธพส.

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ค่าเช่าสิทธิที่ห้องพัก เริ่มต้นที่ 1.82-3 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเดือนละ 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เดือนละ 2,000 บาท
 • เงินทุนสำรองในการดำรงชีพ ขณะอยู่ในโครงการจำนวน 300,000 บาท
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชำระตามจริง

การเปิดรับจองสิทธิ

 • ผู้สูงอายุจำนวน 1,310 คน

การเข้าพักอาศัยและการออกจากโครงการ ฯ ธพส. จะส่งมอบห้องพักให้ผู้สูงอายุตามที่ได้รับจองสิทธิ์ไว้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรณีประสงค์จะออกจากโครงการ ฯ ก่อนกำหนด สิทธิการพักอาศัยจะถูกระงับและไม่ตกทอดแก่ทายาท และหากเสียชีวิต โดยคู่สมรสสามารถพักอาศัยในโครงการฯ ต่อไปได้ จนครบตามสัญญา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ครม. เคยมีมติ (8 พ.ย. 2559) เห็นชอบมาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งการสร้างที่พักอาศัยทั้ง 4 แห่งบนที่ราชพัสดุดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ

ต่อมาได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ร่วมกัน 6 ฝ่ายระหว่างกรมธนารักษ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน)

ขณที่ สป.646 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 72 – 1 – 97 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) (มหาวิทยาลัยมหิดลเช่าที่ราชพัสดุ) พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home Zone) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ส่วนที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing Zone) ภายใต้ชื่อโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์” (โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและบริหารโครงการฯ) บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จัดสร้างสถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้มีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร