ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคม เพิ่มอีก 3 จังหวัด "ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา"

ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคม เพิ่มอีก 3 จังหวัด "ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา"

ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคม เพิ่มอีก 3 จังหวัด "ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา"
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง เพิ่มอีก 3 จังหวัด "ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา" ครอบคลุม 9 กลุ่มกิจการ เป็นเวลา 1 เดือน

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปรับพื้นที่ให้เป็นสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศคบ. ในพื้นที่ 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

สำหรับกิจการ 9 หมวดที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีดังนี้

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 8. กิจกรรมทางวิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

รวมถึงกิจการ 5 กลุ่มของแอปพลิเคชั่นถุงเงิน จากโครงการคนละครึ่ง เราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร-เครื่องดื่ม) ได้แก่

 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 2. ร้าน OTOP
 3. ร้านค้าทั่วไป
 4. ร้านค้าบริการ
 5. กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

 1. กลุ่มแรงงานตาม มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้ 50 % ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน
 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน ก.ค.64 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

อ่านข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม