เงินเยียวยาล่าสุด ประกันสังคมจ่าย 5,000-10,000 บาท ให้ "ม.33-ม.39-ม.40" ต้องทำไงถึงได้เงิน?

เงินเยียวยาล่าสุด ประกันสังคมจ่าย 5,000-10,000 บาท ให้ "ม.33-ม.39-ม.40" ต้องทำไงถึงได้เงิน?

เงินเยียวยาล่าสุด ประกันสังคมจ่าย 5,000-10,000 บาท ให้ "ม.33-ม.39-ม.40" ต้องทำไงถึงได้เงิน?

เช็กเงื่อนไขผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม "ม.33-ม.39-ม.40" จะรับเงินเยียวยาโควิดจะต้องลงทะเบียนภายในเดือน ก.ค. นี้

จากมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ที่เห็นชอบ มาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 27 ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อลดผลกระทบระยะสั้น สำหรับกลุ่มแรงงาน "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ครบคลุม 9 กิจการ ได้แก่

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 8. กิจกรรมทางวิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

รวมถึงกิจการ 5 กลุ่มของแอปพลิเคชั่นถุงเงิน จากโครงการคนละครึ่ง เราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร-เครื่องดื่ม) ได้แก่

 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 2. ร้าน OTOP
 3. ร้านค้าทั่วไป
 4. ร้านค้าบริการ
 5. กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

ลูกจ้าง ม.33 ในกิจการหมวด 9

 • ประกันสังคมจ่ายชดเซยเยียวยา เหตุสุดวิสัย 50% ของรายไต้ ให้ลูกจ้างโดยตรง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท)
 • รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (สัญชาติไทย) อีก 2,500 บาทต่อคน

นายจ้าง ม.33 ในกิจการหมวด 9

 • รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 รัฐบาลช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

ผู้ที่อยู่นอกในระบบ มาตรา 39 และมาตรา 40 อาชีพอิสระ

 • เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64
 • รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 โดยรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือดังนี้
 • นายจ้างจะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
 • ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่มีลูกจ้าง

 • เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64
 • รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

ผู้ประกอบการในระบบ "ถุงเงิน" ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่มีลูกจ้าง

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือดังนี้
 • นายจ้างจะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
 • ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

ผู้ประกอบการในระบบ "ถุงเงิน" ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ไม่มีลูกจ้าง

 • เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64
 • รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน