วิธียื่นภาษีย้อนหลัง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

วิธียื่นภาษีย้อนหลัง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

วิธียื่นภาษีย้อนหลัง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ยื่นภาษีย้อนหลัง ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เช็กเลยมีอะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้ Sanook Money ได้อธิบายถึงค่าปรับและเงินเพิ่มที่จะต้องเรียกเก็บเดือนละ 1.5% ในกรณีที่ผู้ยื่นภาษีไม่ทันที่มีภาระหน้าที่ต้องชำระภาษีตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้

แน่นอนว่าผู้ยื่นภาษีไม่ทันตามที่กำหนดนั้น นอกจากจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับค่าปรับที่จะต้องเจอแล้วนั้น สิ่งที่ต้องเตรียม คือ เอกสารที่จะใช้ประกอบเพื่อยื่นภาษีย้อนหลังนั้น มีอะไรบ้าง Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลจากกรมสรรพากรมาฝากกัน

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยแนบเอกสารแล้วแต่กรณี ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 2. แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี)
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 6. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัยของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ถ้ามี)
 9. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน
 11. ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 12. หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 13. ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 14. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขอคืน