ร้านค้าต้องรู้ วิธีรับเงินเราชนะ จากผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนต้องทำอย่างไร?

ร้านค้าต้องรู้ วิธีรับเงินเราชนะ จากผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนต้องทำอย่างไร?

โครงการเราชนะ เปิดขั้นตอนร้านค้ารับชำระค่าสินค้าเราชนะผ่านบัตรประชาชนอย่างไร เงินถึงเข้าแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

หลังจากเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ก่อนจะโอนเงินงวดแรก 4,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 5 แสนคน จากนั้นจะทยอยให้รายสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว สามารถใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชนกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะที่ใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน ซึ่งร้านค้าสามารถรับเงินผ่านบัตรประชาชนได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินผ่านบัตรประชาชน

  1. เข้าแอปพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนู "เราชนะ"
  2. เลือก "บัตรประชาชน"
  3. สแกนบัตรประชาชน (โปรดตรวจสอบผู้ใช้สิทธิให้ตรงกับหน้าบัตรประชาชน)
  4. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน (ต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ)
  5. ระบุจำนวนเงิน (โปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้สิทธิก่อนระบุจำนวนเงิน)
  6. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน (ใส่รหัส เพื่อยืนยัน หรือ สแกนใบหน้า เพื่อยืนยัน)
  7. ผู้ใช้สิทธิใส่รหัส (PIN) 6 หลัก
  8. ร้านค้าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิด้วยกล้องหลัง
  9. ยืนยันการชำระเงิน
  10. รับหลักฐานการรับชำระเงิน (ร้านค้าโปรดแจ้งยอดเงินสิทธิคงเหลือแก่ผู้ใช้สิทธิทุกครั้ง หลังการรับชำระ)

วิธีรับเงินเราชนะผ่านบัตรผระชาชน2

วิธีรับเงินเราชนะผ่านบัตรผระชาชน3

วิธีรับเงินเราชนะผ่านบัตรผระชาชน4

วิธีรับเงินเราชนะผ่านบัตรผระชาชน5